Semalt hünärmeni - Web gözlemek näme?

Web ýygnamak, maglumatlary ýygnamak we maglumatlary çykarmak diýlip hem atlandyrylýar, dürli web sahypalaryndan maglumat çykarmak praktikasydyr. Web gyryjy programma üpjünçiligi ýa-da gurallar, giperteksti geçirmek protokolyny ulanyp, Bütindünýä Kerebine girýär. Dürli sahypalarda gezýärler, peýdaly maglumatlary ýygnaýarlar, döwýärler we soňraky derňew ýa-da gözlemek üçin maglumatlary elektron tablisalaryna import edýärler.

Webshli web sahypalarynda köp sanly sahypa bar. Web sahypalary esasy gurluşly çeşmeden emele gelýär we olaryň maglumatlary adatça HTML skriptlerinde kodlanýar. Web gyryjy maglumatlary aňsatlyk bilen kesgitläp, çykaryp we terjime edip biler. Käbir ýarym gurluşly maglumat talaplary dilleri (HTML, XQuery we HTQL ýaly) HTML sahypalaryny derňemek we web mazmunyny almak we üýtgetmek üçin ulanylýar.

Mazmuny Grabber - Ygtybarly web döwmek programma üpjünçiligi:

Web sahypalary dürli programmirleme dillerini (HTML we XHTML) ulanyp gurulýar we şekil we tekst görnüşlerinde köp peýdaly maglumatlary öz içine alýar. Adaty bir gural bilen dinamiki we çylşyrymly web sahypalaryny döwmek mümkin däl. ParseHub we Octoparse-den tapawutlylykda, Content Grabber dürli maglumatlar nagyşlaryny tanamaga ukyply. Bu gural dürli saýtlarda gezýär we maglumatlary gyrmagy aňsatlaşdyrýar.

1. Giňeldilip bilinýän we ygtybarly:

Content Grabber-iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, ygtybarly we ulaldylan maglumatlaryň berilmegini üpjün etmekdir. Esasan web resminamalary, HTML sahypalary we PDF faýllary arkaly gezýär we talaplaryňyza görä maglumatlary döwýär. Bu gural göwrümlilige ünsi jemleýär we maglumatlaryňyzdaky ähli ownuk ýalňyşlyklary düzedýär.

2. Açar söz esasly maglumatlar:

Content Grabber okalýan maglumatlaryň berilmegini üpjün edýär we açar sözleriňiziň ýagdaýyny bozmaýar. Birnäçe gysga guýrukly we uzyn guýrukly açar sözleri nyşana almak isleseňiz, şol açar sözleri görkezip bilersiňiz we Content Grabber-iň wezipesini ýerine ýetirmegine rugsat berip bilersiňiz. Bu gural maglumatlary seresaplylyk bilen gyrar we açar sözleriňizi üýtgetmez we üýtgetmez. Munuň ýerine, maksatly açar sözleriňizi ýerleşdirýär we web mazmunyňyza özüne çekiji we özüne çekiji görnüş berýär.

3. Maglumatlary gowy tizlikde çykaryň:

Simpleönekeý we dinamiki web sahypalaryndan maglumatlary çykarmak we köp taslamaňyz bar bolsa, Content Grabber çalt tizlikde işlär we size takyk we hakyky netijeleri berer. Bu gural bir sekuntda 100-e çenli web sahypasyny döwmäge ukyply we bir wagtyň özünde birnäçe maglumat çykarmak meselelerini ýerine ýetirip biler. Content Grabber hünärmenler we hünärmen däller üçin amatly we programmirlemek ýa-da kodlaşdyrmak endiklerini talap etmeýär.

4. Dürli web gyryjy serişdeleri guruň:

Content Grabber-iň iň gowy aýratynlyklaryndan biri, dürli web gyryjy serişdeleri gurmaga kömek edýär. Giňişleýin we peýdaly wariantlary bilen, isleýşiňiz ýaly köp agent gurup bilersiňiz we hemmesini bir wagtda dolandyryp bilersiňiz. Şeýle hem, agentleriňiziň ýagdaýyny we gündeligini görüp bilersiňiz we Content Grabber size ýol bermez. Maglumatlaryňyzy gyrmak meselelerini düzer we wagtyňyzy we güýjüňizi belli bir derejede tygşytlar. Mundan başga-da, öz-özüne degişli agentleri aňsatlyk bilen satyp ýa-da berip bilersiňiz, ýa-da sahypaňyzyň reýtingini gowulandyrmak üçin mahabat habarlaryny goşup bilersiňiz.